RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Form-Plast Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy ul. Toruńska 143, 85-831 Bydgoszcz, telefon: +48 52 370 33 01, e-mail: form-plast@form-plast.com.pl, NIP: 5540234626 Numer KRS: 0000300628 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy W Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 3.703.050zł.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz okres umożliwiający dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikający z realizacji zawartej umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów na potrzeby rozliczeń z organami podatkowymi.
 2. W przypadku przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy, jeżeli nie dojdzie do jej zawarcia w ciągu 14 dni od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

 

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. dostawcy usług umożliwiających realizację umowy (w szczególności firmy spedycyjne, kurierskie, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy.
 2. Audytorom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu,
 3. Dostawcom usług dla Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

 

VI. Prawo osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

VIII. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.