Dotacje

 

PRZETARGI

W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę wtryskarek zgodnie z następującymi założeniami:

Data publikacji ogłoszenia
03.09.2018
Termin składania ofert
Do 03.10.2018
Miejsce i sposób składania ofert:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Recepcja) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską pod adres: FORM-PLAST S.A. ul. Toruńska 143 85-831 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu ofert do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
2.Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2017 o godz.16.
3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania
4.Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.
5.Oferta winna posiadać oznaczenie: "Oferta na wtryskarki"
6.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty : maciej@form-plast.com.pl Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Maciej Pietraszek nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia : 502-787-630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem w tym:
od siedmiu do ośmiu sztuk wtryskarek o sile zamykania od 500kN do 5 500 kN.

Kategoria ogłoszenia:
Dostawy.
Podkategoria ogłoszenia:
Dostawy inne.

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem w tym:
I. Trzech wtryskarek o różnej sile zamykania w przedziale podanym poniżej które powinny się charakteryzować następującymi cechami:

1. Siła zamykania od 400 kN do 2000kN

a) - napędy hybrydowe lub elektryczne,
- o jak największym rozstawie pomiędzy kolumnami / przestrzeń do zamontowania formy,
- ciśnienie wtrysku nie mniejsze jak 2000bar,
- powinny posiadać układ plastyfikujący zdolny do przetwarzania tworzyw z zawartością
włókna szklanego do 30%,
- powinny posiadać co najmniej dla każdej płyty stałej i ruchomej 2 krotnych napędów rdzeni hydraulicznych,
- powinny posiadać sterowania dla 4 stref grzanych kanałów,
- sterowanie do 2 zamykanych pneumatycznie lub hydraulicznie dysz wtryskowych,
- 2-drogowy /2-położeniaowy zawór powietrza,
- złącze Euromap 67 do podłączenia robota,

b) a także posiadać cechy INDUSTRY 4.0 takie jak:
- zdolność do Zdalnego Przesyłania Danych Serwisowych,
- automatyczną optymalizację siły zwarcia formy,
- program do kontroli i automatycznej korekty objętości wtryskiwanego materiału,
- systemem kontroli przepływem i temperaturą czynnika chłodzącego dla minimum 2 obiegów na płycie stałej i minimum 2 obiegów na płycie ruchomej,
- precyzyjny system zabezpieczenia formy wykorzystujący min. dwa czynniki np. wzrost siły zamykania formy i szybkości zamykania formy,
- wtryskarka powinna być dostarczona z współpracującym taśmociągiem, robotem do wyjmowania wyprasek z formy jak i zabudową osłoną przestrzenią roboczą,

II. Trzech wtryskarek o różnej sile zamykania w przedziale podanym poniżej które powinny się charakteryzować następującymi cechami:

2. O sile zamykania od 2 000 kN do 4 000 kN.

a) - napędy hybrydowe lub elektryczne,
- o jak największym rozstawie pomiędzy kolumnami / przestrzeń do zamontowania formy,
- ciśnienie wtrysku nie mniejsze jak 2000bar,
- powinny posiadać układ plastyfikujący zdolny do przetwarzania tworzyw z zawartością włókna szklanego do 30%,
- powinny posiadać co najmniej dla każdej płyty stałej i ruchomej 2 krotnych napędów rdzeni hydraulicznych,
- powinny posiadać sterowania dla 8 stref grzanych kanałów,
- sterowanie do 4 zamykanych pneumatycznie lub hydraulicznie dysz wtryskowych,
- 2-drogowy /2położeniaowy zawór powietrza,
- złącze Euromap 67 do podłączenia robota,

b) a także posiadać cechy INDUSTRY 4.0 takie jak:

- zdolność do Zdalnego Przesyłania Danych Serwisowych,
- automatyczną optymalizację siły zwarcia formy,
- program do kontroli i automatycznej korekty objętości wtryskiwanego materiału,
- systemem kontroli przepływem i temperaturą czynnika chłodzącego dla minimum 2 obiegów na płycie stałej i minimum 2 obiegów na płycie ruchomej,
- precyzyjny system zabezpieczenia formy wykorzystujący min. dwa czynniki np. wzrost siły zamykania formy i szybkości zamykania formy,
- wtryskarka powinna być dostarczona z współpracującym taśmociągiem, robotem do wyjmowania wyprasek z formy jak i zabudową osłoną przestrzenią roboczą,

III. Dwóch wtryskarek o różnej sile zamykania w przedziale podanym poniżej które powinny się charakteryzować następującymi cechami:

3. O sile zamykania od 4 000 kN do 5 500 kN.

a) - napędy hybrydowe lub elektryczne,
- o jak największym rozstawie pomiędzy kolumnami /przestrzeń do zamontowania formy,
- ciśnienie wtrysku nie mniejsze jak 2000bar,
- powinny posiadać układ plastyfikujący zdolny do przetwarzania tworzyw z zawartością włókna szklanego do 30%,
- powinny posiadać co najmniej dla każdej płyty stałej i ruchomej 2 krotnych napędów rdzeni hydraulicznych,
- powinny posiadać sterowania dla 8 stref grzanych kanałów,
- sterowanie do 4 zamykanych pneumatycznie lub hydraulicznie dysz wtryskowych,
- 2-drogowy /2położeniaowy zawór powietrza,
- złącze Euromap 67 do podłączenia robota,

b) a także posiadać cechy INDUSTRY 4.0 takie jak:
- zdolność do Zdalnego Przesyłania Danych Serwisowych,
- automatyczną optymalizację siły zwarcia formy,
- program do kontroli i automatycznej korekty objętości wtryskiwanego materiału,
- systemem kontroli przepływem i temperaturą czynnika chłodzącego dla minimum 2 obiegów na płycie stałej i minimum 4 obiegów na płycie ruchomej,
- precyzyjny system zabezpieczenia formy wykorzystujący min. dwa czynniki np. wzrost siły zamykania formy i szybkości zamykania formy,
- wtryskarka powinna być dostarczona z współpracującym taśmociągiem, robotem do wyjmowania wyprasek z formy jak i zabudową osłoną przestrzenią roboczą,

Dodatkowe warunki:
1.Oferowane środki trwałe muszą spełniać wszelkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i być oznaczone znakiem CE
2.System ochrony strefy pracy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom w zakresie BHP
3.Wymagana dokumentacja (obowiązującym językiem jest język polski lub język angielski):
- dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcję obsługi, eksploatacji, konserwacji i napraw
- karty gwarancyjne
- deklaracje zgodności
- atesty i certyfikaty CE
- certyfikaty wzorcowania wg ISO/IEC 17025

4.Oferta musi obejmować dostawę oraz montaż urządzeń (rozładunek oraz dostawa na miejsce przeznaczenia w hali produkcyjnej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 143 wykonana zostanie przez Zamawiającego) a uruchomienie maszyny wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego i nadzorującego pracę urządzeń zakończone zostanie podpisaniem protokołu.
5.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Dostawcę działalności, dla trzech osobnych zakresów zamówienia wyszczególnionych w punktach I , II oraz III.
6.Po stronie zamawiającego:
- zapewnienie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac
- doprowadzenie zasilania

Załącznik nr 1 - >oferta na wtryskarki
Załącznik nr 2 - >Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3 - >Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu
Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy
1.Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego oraz przedstawioną ofertę
2.Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego.
3.Wprowadzenie zmian do Umowy z Dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli to się okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień
c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia-maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu(zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
do oceny będą przedstawione tylko te oferty które wypełniają wszystkie minima przedstawione w podpunktach a) zapytania ofertowego,

- cena gdy najmniejsza to: 56 punktów,
- gdy większa od najmniejszej to dla każdych 10 000zł ( - 1 ) punkt
- napęd elektryczny: dodatkowo 30 punktów,
- napęd hybrydowy: dodatkowo 20 punktów,
- termin dostawy do 3 m-cy: 8 punktów,
- termin dostawy od 3 do 6 m-cy: 4 punkty,
- powyżej 6 m-cy:1 punkt,
- termin gwarancji 12 m-cy 1 punkt,
- termin gwarancji 24 m-ce 4 punkty
- terminy płatności,
- co najmniej w trzech ratach i do 30 dni 4 punkty
- w dwóch ratach i termin do 30 dni 2 punkty
- gdy termin zapłaty do 14 dni 1 punkt
- dodatkowe pozytywne cechy przedstawione w podpunktach b) zapytania ofertowego: za każdą cechę 3 punkty

Przetarg wygrywa ten oferent który otrzyma największą liczbę punktów.
Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium cena .
O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, na stronie: www.form-plast.com.pl
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych koniecznych podanych w podpunktach a) Zapytania Ofertowego oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zmawiający - Beneficjent
FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowść Powiat Województwo
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu 52 370 33 00
Fax 52 370 33 50
NIP 5540234626

PRZETARGI

W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę dwóch linii lakierniczych na lakiery typu UV.

Data publikacji ogłoszenia
10.09.2018
Termin składania ofert
Do 10.10.2018
Miejsce i sposób składania ofert:

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Recepcja) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską pod adres: FORM-PLAST S.A. ul. Toruńska 143 85-831 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu ofert do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
2.Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2017 o godz.16.
3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4.Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.
5.Oferta winna posiadać oznaczenie: "Oferta na dwie linie lakiernicze"
6.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty : maciej@form-plast.com.pl Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Maciej Pietraszek nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia : 502-787-630
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup względnie modernizacja dwóch linii lakierniczych na lakiery podkładowe i nawierzchniowe UV.
Kategoria ogłoszenia:
Dostawy.
Podkategoria ogłoszenia:
Dostawy inne.
Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych wraz z montażem lub modernizacja dwóch istniejących pionowych linii lakierniczych na lakiery podkładowe i nawierzchniowe UV:

I. Obie linie powinny być zdolne do malowania przedmiotów wiszących pionowo o wymiarach 1 500 x 900 x 200mm a także w szczególności zawieszek z detalami przeznaczonymi do metalizacji o średnicy do 350mm i wysokości 1290mm jak i po metalizacji czy sputeringu.

II. Obie linie do do lakierowania na farby podkładowe jak i nawierzchniowe powinny być zaopatrzone w pięć obrotowych stacji gdzie odbywałyby się następujące operacje:

- dejonizowanie powierzchni detali przeznaczonych do malowania w tym zawieszek do metalizacji,
- aktywizowanie powierzchni detali przeznaczonych do malowania w tym zawieszek do metalizacji poprzez płomieniowanie,
- właściwej aplikacji farby UV poprzez natrysk,
- ogrzanie detali celem równomiernego rozpłynięcia się zaaplikowanej farby,
- właściwego suszenia – utwardzenia zaaplikowanej farby poprzez ekspozycję detali na promieniowanie UV.

III. Linie te powinny mieć również stacje do załadunku detali przeznaczonych do malowania, w tym i załadownych zawieszek przeznaczonych do metalizacji jak i stację przeznaczoną do rozładunku detali w tym również i całych zawieszek do wykonaniu operacji malowania.

IV. Linie powinny mieć możliwość regulacji prędkości przesuwu linii pomiędzy stacjami, czasu pobytu na stacji w czasie którym przedmioty przeznaczone do malowania poddawane będą obrotowi o regulowanej prędkości jak i kącie położenia wzdłuż osi pionowej.

Linie te powinny posiadać automatyczną regulację atmosfery w kabinie lakierni-czej (tj. temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności) tak samo jak i na wszystkich modułach linii tj. posiadać własne centrale klimatyczne.
Linie te powinny być przyjazne dla środowiska do jest w ogóle go nie obciążać.

V. Dodatkowe warunki:

1. Oferowane środki trwałe muszą spełniać wszelkie wymagania polskich norm, prze-pisów UDT, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/We i być oznaczone znakiem CE

2. System ochrony strefy pracy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom w zakresie BHP

3. Wymagana dokumentacja (obowiązującym językiem jest język polski lub język angielski):

- dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcję obsługi, eksploatacji,konserwacji i napraw
- karty gwarancyjne
- deklaracje zgodności
- atesty i certyfikaty CE
- certyfikaty wzorcowania wg ISO/IEC 17025

4. Oferta musi obejmować dostawę oraz montaż urządzeń (rozładunek oraz dostawa na miejsce przeznaczenia w hali produkcyjnej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 143 wykonana zostanie przez Zamawiającego) a uruchomienie maszyny wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego i nadzorującego pracę urządzeń zakończone zostanie podpisaniem protokołu.

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Dostawcę działalności, dla trzech osobnych zakresów zamówienia wyszczególnionych w punktach I , II oraz III.

6. Po stronie zamawiającego:
- zapewnienie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac,
- doprowadzenie zasilania w wszystkie niezbędne media.
Kod CPV 42000000-6
Nazwa kodu CPV Maszyny przemysłowe

Załącznik nr 1 - oferta na linie lakiernicze
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Warunki udziału w postępowaniu
Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy
1.Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego oraz przedstawioną ofertę
2.Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego.
3.Wprowadzenie zmian do Umowy z Dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli to się okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień
c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia-maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu(zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 -dwie linie lakiernicze na lakiery typu UV.
Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
do oceny będą przedstawione tylko te oferty które wypełniają wszystkie wyszczególnione w zapytaniu ofertowym cechy i tak gdy:L

- cena gdy najmniejsza to:56 punktów,
- gdy większa od najmniejszej to dla każdych 10 000zł (- 1 ) punkt
- wszystkie wymienione w p-kach I – IV aspekty techniczne to 24 punktów
- za każdy niezrealizowaną cechę (- 3 )punkty
- termin dostawy do 3 m-cy:10 punktów,
- termin dostawy od 3 do 6 m-cy:4 punkty,
- powyżej 6 m-cy:1 punkt,
- termin gwarancji 12 m-cy 1 punkt,
- termin gwarancji 24 m-ce 5 punkty
- terminy płatności
- co najmniej w trzech ratach i do 30 dni 5 punkty
- w dwóch ratach i termin do 30 dni 2 punkty
- gdy termin zapłaty do 14 dni 1 punkt

Przetarg wygrywa ten oferent który otrzyma największą liczbę punktów.

Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.

W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium cena .
O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, na stronie: www.form-plast.com.pl
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych koniecznych podanych w podpunktach a) Zapytania Ofertowego oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zmawiający - Beneficjent
FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowść Powiat Województwo
Toruńska 143
85-831 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu 52 370 33 0
Fax 52 370 33 50
NIP 5540234626